بازی میلان و کالیاری (سری آ ایتالیا، 4 خرداد)

میلان
16:30
کالیاری
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی