بازی ناپولی و میلان (سری آ ایتالیا، 31 فروردین)

ناپولی
16:30
میلان
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی