بازی اسپانیول و لگانس (لالیگا اسپانیا، 14 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی