رايووايکانو

تیم فوتبال رايووايکانو

538 طرفداران فوتبالی

برنامه بازی‌های تیم رايووايکانو

لالیگا اسپانیا -
سلتاویگو
سلتاویگو
-
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
-
وایادولید
وایادولید
لالیگا اسپانیا -
لوانته
لوانته
-
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
-
رئال‌مادرید
رئال‌مادرید
لالیگا اسپانیا -
سویا
سویا
-
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
-
اوئسکا
اوئسکا
لالیگا اسپانیا -
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
-
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
-
والنسیا
والنسیا
لالیگا اسپانیا -
ایبار
ایبار
-
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
-
بتیس
بتیس
لالیگا اسپانیا -
ویارئال
ویارئال
-
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
بارسلونا
بارسلونا
-
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
-
خیرونا
خیرونا
لالیگا اسپانیا -
ختافه
ختافه
-
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
-
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
لالیگا اسپانیا -
اسپانیول
اسپانیول
-
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
23:30
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
دپورتیوو آلاوز
دپورتیوو آلاوز
23:30
رايووايکانو
رايووايکانو
دی 1397
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
21:00
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
4 - 2
پایان
سلتاویگو
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا -
وایادولید
وایادولید
0 - 1
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
2 - 1
پایان
لوانته
لوانته
لالیگا اسپانیا -
رئال‌مادرید
رئال‌مادرید
1 - 0
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
بتیس
بتیس
2 - 0
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
جام حذفی اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
0 - 1
پایان
لگانس
لگانس
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
1 - 0
پایان
ایبار
ایبار
لالیگا اسپانیا -
والنسیا
والنسیا
3 - 0
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
2 - 2
پایان
ویارئال
ویارئال
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
2 - 3
پایان
بارسلونا
بارسلونا
جام حذفی اسپانیا -
لگانس
لگانس
2 - 2
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
خیرونا
خیرونا
2 - 1
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
1 - 1
پایان
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
1 - 2
پایان
ختافه
ختافه
لالیگا اسپانیا -
لگانس
لگانس
1 - 0
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
2 - 2
پایان
اسپانیول
اسپانیول
لالیگا اسپانیا -
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
2 - 2
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
1 - 5
پایان
دپورتیوو آلاوز
دپورتیوو آلاوز
لالیگا اسپانیا -
اوئسکا
اوئسکا
0 - 1
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
اتلتیکومادرید
اتلتیکومادرید
1 - 0
پایان
رايووايکانو
رايووايکانو
لالیگا اسپانیا -
رايووايکانو
رايووايکانو
1 - 4
پایان
سویا
سویا