بازی میلان و یوونتوس (سری آ ایتالیا، 23 فروردین)

میلان
16:30
یوونتوس
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی