بازی سپاهان و صنعت نفت آبادان (لیگ برتر خلیج فارس، 23 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی