بازی شهر خودرو و تراکتور (لیگ برتر خلیج فارس، 23 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی