بازی لچه و میلان (سری آ ایتالیا، 2 تیر)

لچه
1 - 4
پایان
میلان

اتفاقات