بازی آرسنال و استاندارد لیژ (لیگ اروپا، 11 مهر)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی