بازی نفت مسجد سلیمان و استقلال (لیگ برتر خلیج فارس، 24 شهریور)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی