بازی میلان و رم (سری آ ایتالیا، 25 اسفند)

میلان
23:15
رم
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی