بازی انگلیس و بلغارستان (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 16 شهریور)