بازی شاهین بوشهر و استقلال (لیگ برتر خلیج فارس، 21 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی