بازی پیکان و صنعت نفت آبادان (لیگ برتر خلیج فارس، 5 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی