بازی تراکتور و صنعت نفت آبادان (لیگ برتر خلیج فارس، 20 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی