بازی استقلال و پرسپولیس (لیگ برتر خلیج فارس، 31 شهریور)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی