بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان (لیگ برتر خلیج فارس، 25 شهریور)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی