بازی اسپال و میلان (سری آ ایتالیا، 2 فروردین)

اسپال
23:15
میلان
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی