بازی لگانس و دپورتیوو آلاوز (لالیگا اسپانیا، 10 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی