استقلال السد

استقلال
مجموع 3 - 5
1 - 3
پایان
السد
پایان بازی
92′
بغداد بونجاح Hamza Sanhaji
81′
همام طارق سجاد آقایی
74′
بغداد بونجاح (پنالتی)
65′
بغداد بونجاح ژاوی هرناندز
63′
فرشیدباقری
60′
اکرم عفیف بغداد بونجاح
59′
یاسر ابوبکر عیسی حسن الهیدوس
55′
مارکوس نویمایر محمد دانشگر
47′
آرمین سهرابیان
41′
مارکوس نویمایر
24′
جونگ وو-یونگ
12′
مشعل آیسا بارشام (گل به‌خودی)
شروع بازی