استقلال، اکبریان و خوزستان؛ بازگشت قاتل به صحنه جرم