بازی صنعت نفت آبادان و استقلال (لیگ برتر خلیج فارس، 15 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی