بازی پرسپولیس و شهر خودرو (لیگ برتر خلیج فارس، 8 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی