بازی فولاد خوزستان و پرسپولیس (لیگ برتر خلیج فارس، 13 آبان)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی