بازی صنعت نفت آبادان و ذوب آهن (لیگ برتر خلیج فارس، 29 شهریور)

ویدیو‌های بازی صنعت نفت آبادان و ذوب آهن

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی