بازی تراکتور و پرسپولیس (لیگ برتر خلیج فارس، 8 شهریور)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی