بازی سمپدوریا و هلاس ورونا (سری آ ایتالیا، 18 اسفند)

اتفاقات