بازی جمهوری چک و انگلیس (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 19 مهر)