بازی ماشین سازی تبریز و صنعت نفت آبادان (لیگ برتر خلیج فارس، 21 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی