بازی گل گهر سیرجان و پرسپولیس (لیگ برتر خلیج فارس، 11 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی