بازی استقلال و سپاهان (لیگ برتر خلیج فارس، 28 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی