بازی پارس جنوبی جم و شهر خودرو (لیگ برتر خلیج فارس، 14 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی