بازی صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی جم (لیگ برتر خلیج فارس، 15 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی