بازی شهر خودرو و پرسپولیس (لیگ برتر خلیج فارس، 12 مهر)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی