بازی هند و قطر (انتخابی جام جهانی - آسیا، 7 فروردین)

هند
تعویق
قطر