بازی ایران و عراق (انتخابی جام جهانی - آسیا، 20 خرداد)

ایران
15:30
عراق
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی