بازی گالاتاسرای و کاسیم پاشا (سوپر لیگ ترکیه، 22 شهریور)