سوپر لیگ ترکیه

سوپر لیگ ترکیه

برنامه و جدول سوپر لیگ ترکیه به همراه برنامه بازی‌ها، نتایج زنده، بازی های باقیمانده و گلزنان سوپر لیگ ترکیه

برنامه بازیهای سوپر لیگ ترکیه

هفته 34
ارزروم اسپور
ارزروم اسپور
-
فنرباغچه
فنرباغچه
کاسیمپاشا
کاسیمپاشا
-
کونیاسپور
کونیاسپور
ترابزون اسپور
ترابزون اسپور
-
بشیکتاش
بشیکتاش
گالاتاسرای
گالاتاسرای
-
استانبول
استانبول
آنکاراگوچو
آنکاراگوچو
-
سيواس اسپور
سيواس اسپور
بورسا اسپور
بورسا اسپور
-
گُزتپه
گُزتپه
بلدیه اسپور
بلدیه اسپور
-
كايسری اسپور
كايسری اسپور
آلانیا اسپور
آلانیا اسپور
-
ریزه اسپور
ریزه اسپور
آنتاليا اسپور
آنتاليا اسپور
-
بورسا اسپور
بورسا اسپور
ریزه اسپور
ریزه اسپور
-
گالاتاسرای
گالاتاسرای
کونیاسپور
کونیاسپور
-
ترابزون اسپور
ترابزون اسپور
كايسری اسپور
كايسری اسپور
-
کاسیمپاشا
کاسیمپاشا
گُزتپه
گُزتپه
-
سيواس اسپور
سيواس اسپور
بشیکتاش
بشیکتاش
-
آلانیا اسپور
آلانیا اسپور
فنرباغچه
فنرباغچه
-
بلدیه اسپور
بلدیه اسپور
استانبول
استانبول
-
آنکاراگوچو
آنکاراگوچو
کاسیمپاشا
کاسیمپاشا
-
فنرباغچه
فنرباغچه
آلانیا اسپور
آلانیا اسپور
-
کونیاسپور
کونیاسپور
گالاتاسرای
گالاتاسرای
-
بشیکتاش
بشیکتاش
گُزتپه
گُزتپه
-
آنتاليا اسپور
آنتاليا اسپور
ارزروم اسپور
ارزروم اسپور
-
بورسا اسپور
بورسا اسپور
آنکاراگوچو
آنکاراگوچو
-
ریزه اسپور
ریزه اسپور
سيواس اسپور
سيواس اسپور
-
استانبول
استانبول
استانبول
استانبول
-
گُزتپه
گُزتپه
کونیاسپور
کونیاسپور
-
گالاتاسرای
گالاتاسرای
بورسا اسپور
بورسا اسپور
-
بلدیه اسپور
بلدیه اسپور
ریزه اسپور
ریزه اسپور
-
سيواس اسپور
سيواس اسپور
كايسری اسپور
كايسری اسپور
-
آلانیا اسپور
آلانیا اسپور
فنرباغچه
فنرباغچه
-
ترابزون اسپور
ترابزون اسپور
بشیکتاش
بشیکتاش
-
آنکاراگوچو
آنکاراگوچو
کاسیمپاشا
کاسیمپاشا
-
بورسا اسپور
بورسا اسپور
گالاتاسرای
گالاتاسرای
-
كايسری اسپور
كايسری اسپور
سيواس اسپور
سيواس اسپور
-
بشیکتاش
بشیکتاش
آلانیا اسپور
آلانیا اسپور
-
فنرباغچه
فنرباغچه
آنکاراگوچو
آنکاراگوچو
-
کونیاسپور
کونیاسپور
استانبول
استانبول
-
ریزه اسپور
ریزه اسپور
گُزتپه
گُزتپه
-
ارزروم اسپور
ارزروم اسپور
بلدیه اسپور
بلدیه اسپور
-
آنتاليا اسپور
آنتاليا اسپور
فنرباغچه
فنرباغچه
-
گالاتاسرای
گالاتاسرای
ارزروم اسپور
ارزروم اسپور
-
بلدیه اسپور
بلدیه اسپور
بشیکتاش
بشیکتاش
-
استانبول
استانبول
کونیاسپور
کونیاسپور
-
سيواس اسپور
سيواس اسپور
كايسری اسپور
كايسری اسپور
-
آنکاراگوچو
آنکاراگوچو
ریزه اسپور
ریزه اسپور
-
گُزتپه
گُزتپه
آنتاليا اسپور
آنتاليا اسپور
-
کاسیمپاشا
کاسیمپاشا
آنکاراگوچو
آنکاراگوچو
-
فنرباغچه
فنرباغچه
استانبول
استانبول
-
کونیاسپور
کونیاسپور
ریزه اسپور
ریزه اسپور
-
بشیکتاش
بشیکتاش
گُزتپه
گُزتپه
-
بلدیه اسپور
بلدیه اسپور
کاسیمپاشا
کاسیمپاشا
-
ارزروم اسپور
ارزروم اسپور
آلانیا اسپور
آلانیا اسپور
-
بورسا اسپور
بورسا اسپور
سيواس اسپور
سيواس اسپور
-
كايسری اسپور
كايسری اسپور