بازی اوساسونا و لگانس (لالیگا اسپانیا، 3 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی