بازی کره شمالی و قطر

کره شمالی
0 - 6
پایان
قطر
پایان بازی
90′
جونگ ایل گوان
80′
عبدالکریم حسن علی عفیف
77′
کیم سونگ گی ری تونگ ایل
74′
پدرو میگوئل حمید اسماعیل
71′
عاصم مادیبو احمد فتحی
68′
عبدالکریم حسن المعز علی
63′
ریم کوانگ هیوک لی یونگ جیک
60′
المعز علی اکرم عفیف
55′
المعز علی اکرم عفیف
54′
پاک کوانگ ریونگ
43′
کیم یونگ ایل ری هیوک چول
43′
بوعلام خوخی اکرم عفیف
39′
کیم یونگ ایل
17′
ری ایل جین
17′
جونگ ایل گوان
13′
ری اون چول
11′
المعز علی حسن الهیدوس
9′
المعز علی اکرم عفیف
7′
عبدالکریم حسن
شروع بازی