پدیده ماشین سازی تبریز

پایان بازی
52′
محمد حسین کنعانی زادگان
39′
Mehraban
33′
پیمان بابائی
4′
امین قاسمی نژاد
شروع بازی