سلتاویگو لوانته

پایان بازی
89′
بورخا مایورال انیس باردی
88′
بریز مندز (پنالتی)
84′
خوسه لوئیس مورالس دوامنا
80′
شیخ دوکوره
79′
کوکه چما رودریگز
72′
فران بلتران ینسن
62′
خوسه لوئیس مورالس بورخا مایورال
59′
روبن روچینا شیخ دوکوره
49′
ریاض بودبوز
46′
خوزابد استانیسلاو لوبوتکا
44′
سوفیان بوفال
40′
کوکه روبن روچینا
20′
خوسه لوئیس مورالس روبن روچینا
شروع بازی