رسانه ها: باشگاه استقلال در خطر توقیف اموال قرار دارد و یک طلبکار که ۹ میلیارد تومان به باشگاه استقلال در دوران مدیرعامل قبلی استقلال به این باشگاه قرض داده بود با دستور قضایی، توانسته حکم توقیف اموال باشگاه استقلال را بگیرد. طرح از محمدرضا میرشاه ولد

رسانه ها: باشگاه استقلال در خطر توقیف اموال قرار دارد و یک طلبکار که ۹ میلیارد تومان به باشگاه استقلال در دوران مدیرعامل قبلی استقلال به این باشگاه قرض داده بود با دستور قضایی، توانسته حکم توقیف اموال باشگاه استقلال را بگیرد.  طرح از محمدرضا میرشاه ولد

531 نظر