نوستالژى/ ٧ فروردين ١٣٦٦، دربی ٢٨، جام باشگاههاى تهران. استقلال صفر پرسپوليس صفر

نوستالژى/  ٧ فروردين ١٣٦٦، دربی ٢٨، جام باشگاههاى تهران. استقلال صفر پرسپوليس صفر

46 نظر