نوستالژى/ ٧ فروردين ١٣٦٦، دربی ٢٨، جام باشگاههاى تهران. استقلال صفر پرسپوليس صفر

نوستالژى/ ٧ فروردين ١٣٦٦، دربی ٢٨، جام باشگاههاى تهران. استقلال صفر پرسپوليس صفر

86 نظر