بازی مس کرمان و ماشین سازی تبریز (جام آزادگان، 15 آبان)

صعود
سقوط