بازی جمهوری چک و اوکراین (دوستانه ملی، 17 شهریور)

اتفاقات