بازی صنعت نفت آبادان و شاهین بوشهر (لیگ برتر خلیج فارس، 11 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی