بازی عمان و قطر (انتخابی جام جهانی - آسیا، 15 خرداد)

عمان
15:30
قطر
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی