بازی گالاتاسرای و گُزتپه (سوپر لیگ ترکیه، 28 تیر)

اتفاقات